İnşaat ve Saha Hizmetleri Banner
Teke Grup

İnşaat ve Saha Hizmetleri

Teke Grup , hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin farklı Faaliyet Alanlarındaki projelerinde inşaat ve saha uygulamalarında tüm aşamalarını kapsayacak ve her projeye özgü olacak şekilde kapsamlı İnşaat saha destek hizmetleri sunmaktadır.

İş Sahası Süreç Yönetimi
İlgili sözleşmeye bağlı kalarak ;

• Myk yeterliliği olan personelleri şantiye sahasında iş başı yaptırılması,
• Personel Seçme yerleştirme süreçlerini organize etmek,
• Mevzuata uygun işbaşı evraklarını tamamlamak,
• İsg eğitimleri gereken iş kolu sınıfı ile Doktor ve uzman atama aşamalarını organize etmek,
• Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yaptırmak, sürekli takip etmek,
• Kkd disiplinine uyum sağlamak
• Günlük çalışmalarda saha formenleri ile işleri tertip etmek,
• İnşaat Saha işlerini yönetime düzenli raporlamak,
Periyodik muayenelerin takvimlerine uyum sağlamak,
• Günlük çalışmalarda saha formenleri ile işleri tertip etmek,
• İnşaat Saha işlerini yönetime düzenli raporlamak,
• Düzenli pdks ve puantaj kayıtlarının tutulması raporlanması,
• Personel yemek ve barınma desteklerini tertipli ve düzenli yapmak

İş Başı Süreçleri
• Günlük uygunsuzlukların çözüme kavuşturulması,
• Hakkedişlerin kuralarına uygun onay mekanizmasının çalışmasını sağlamak,
• Yürürlükteki yasal mevzu yürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler , yönetmelikler , standartlar , şartnamelere uyum sağlamak,
• Belirlenen bütçe ve süre içinde hizmet sağlamak,
• Projenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,
• Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılması sağlayacak inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanması, ve kontrolünü sağlamak,
• Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması),
• Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metotları ve kontrol formları) düzenli uygulanması,
• Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, tutanak haline getirmek,
• Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik kişiler tarafından takip edilmesi,
• Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. düzenlerine destek sağlamak,
• Sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip edilmesi, poliçelerin işlerliğini izlemek,
• İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirmek , risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek,
• Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, talep ile işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek,
• Dokümantasyon, kayıt (record) ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak,
• İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) raporlama yapmak,
• Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını sağlamak,
• İş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırlatmak, kontrol etmek, gerektiğinde revize ettirmek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
• Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırlatmak, kontrol etmek, gerektiğinde revize ettirmek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek..
Saha hizmetleri personel tiplerimiz için tıklayınız..

Teke Grup Yönetim Merkezi

Halaskargazi Caddesi
Zafer Sokak No:12/A
Osmanbey/Şişli/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz.. bilgi@teke.com.tr 0 (212) 225 10 75